• 1
 • 2
 • Све
 • Нова Пазова
 • Стара Пазова
 • изложба
 • концерт
 • представа
 • програм
 • image

  "Дамбо"

   улаз: 250 динара 08.априла, понедељак у 18 часова  Дом културе Стари Бановци   09.априла, уторак у 18 часова  Позоришна сала Стара Пазова  10.априла, среда у 18 часова  Дом културе Нова Пазова трејлер филма
 • image

  "Шазам"

   улаз: 250 динара 08.априла, понедељак у 20 часова  Дом културе Стари Бановци   09.априла, уторак у 20 часова  Позоришна сала Стара Пазова  10.априла, среда у 20 часова  Дом културе Нова Пазова трејлер филма
 • image

  "Господин Линк"-синхронизовано

   улаз: 250 динара 15.априла, понедељак у 18 часова  Дом културе Стари Бановци   16.априла, уторак у 18 часова  Позоришна сала Стара Пазова  17.априла, среда у 18 часова  Дом културе Нова Пазова трејлер филма
 • 1
 • 2

Центар за културу Стара Пазова

Поступак јавне набавке мале вредности - Набавка опреме за репродуковање филмова

На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 37-1/03-19 од 29.03.2019. године, наручилац објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности у поступку јавне набавке мале вредности

1. За јавну набавку: мале вредности Набавка добара- набавка половне опреме за репродуковање филмова,ОРН32321100
2. Јавна набавка је није обликована у партијама
3. Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом.
4. Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.
5. Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизво-ђачем/ подизвођачима, као и група понуђача која подноси заједничку понуду.
6. Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом: − Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са Портала јавних набавки и са интернет странице наручиоца www.czkstarapazova.com.
7. Понуде се могу поднети: − непосредно у пословним просторијама наручиоца ЈУ Центра за културу, Светосавска бр. 27, 22300 Стара Пазова; − путем поште на адресу ЈУ Центра за културу, Светосавска бр. 27, 22300 Стара Пазова;
8. Понуде се подносе у затвореној коверти.
9. Рок за подношење понуде је до 18.04.2019. године, до 14,00 часова, без обзира на начин доставе.
10. Отварање понуда ће се обавити дана 19.04.2019. године у 10,00 часова, у просторијама наручиоца у Центру за културу Стара Пазова, Светосавска бр.27, Стара Пазова
11. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да комисији преда уредно пуномоћје.
12. Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 13. Лице за контакт: Драгана Стевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Преузмите документа:

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

The Betst bookmaker bet365 Review
How to register at bookamkersHere

Наши пријатељи

opstina stara pazova  rtvsp  cistoca sp  vodovod stara pazova  medius    sur sana  caffe retro  m studio stp    images

Културни информатор

image

Април 2019

Културни информатор за месец април 2019. године. Oпширније
image

Март 2019

Културни информатор за месец март 2019. године. Oпширније
image

Децембар 2018

Културни информатор за месец децембар 2018. године. Oпширније
image

Новембар 2018

Културни информатор за месец новембар 2018. Oпширније
 • 1
 • 2